تست جوش در ساخت صندلی، چیست؟

1397/05/21

فلسفه این مقاله در این است که به کمک آن بتوانید جوش مناسبی برای اتصال قطعات و استراکچرها داشته باشید و از کیفیت بالای جوش اطمینان حاصل کنید. هر چند کیفیت جوش اصطلاحی نسبی است. و آنچه که حرف آخر را می زند تست واقعی جوش در یک قطعه ساخته شده است. به صورت عمومی جوشی کیفیت مناسب دارد که از نظر ظاهری شرایط لازم را داشته باشد و بتواند تنش ها و فشار های مورد نظر طراح را به خوبی تحمل کند به طور کلی در عمل از عهده وظیفه خود برآید. اولین قدم برای اطمینان از کیفیت جوش این است که درجه مورد نیاز برای کاربردش تعیین شود. و استانداردی بر پایه کاربرد مورد نظر تعیین شود.