مجتمع پردیس کیان تهران

1397/07/09

مجتمع پردیس کیان در تهران و همکاری این مجتمع با گروه صنعتی پاندا