تالار آریسا

تالار آریسا

یکی از پروژه های اخیر تجهیزشده توسط شرکت مبلمان پاندا، تالار آریسا واقع در منقطه گردشگری طرقبه مشهد می باشد.