نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان

نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان

نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان

نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و […]

نویسنده: manager
تاریخ: 1400/02/29

نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان

در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و جلساتی نیز برگزار گردید... هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان و میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود.     نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان   در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و جلساتی نیز برگزار گردید... هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان و میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود. در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و جلساتی نیز برگزار گردید... هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان و میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود.   نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان   در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و جلساتی نیز برگزار گردید... هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان و میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود.   نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان   در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و جلساتی نیز برگزار گردید... هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان و میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود.   نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان   در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و جلساتی نیز برگزار گردید... هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان و میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود.   در سال 1394 شرکت تولیدی مبلمان پاندا در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت و در آنجا با تجار صحبت هایی انجام گردید، در کنسولگری ایران در افغانستان نیز با تجار صحبت هایی انجام شد و جلساتی نیز برگزار گردید... هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان و میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود.